Monitoring gatunków strefowych

bielikiDziałacze Brodnickiego Towarzystwa Przyrodniczego od 5 lat prowadzą w okolicach Brodnicy kontrole sukcesu lęgowego gatunków objętych ochroną strefową. Spośród gatunków ptaków objętych w/w ochroną, na naszym terenie gnieżdżą się: bielik, bocian czarny, kania czarna oraz orlik krzykliwy.

poszukiwanie

Podczas prowadzonej kontroli (fot. T. Królak)

Ochrona strefowa wybranych gatunków ptaków polega na wyznaczeniu wokół ich gniazd obszaru (tzw. strefy), który zabezpiecza stanowiska przed niepożądanymi aspektami działalności ludzkiej (penetracją turystów, pracami leśnymi).

bieliki

Młode, prawie lotne, bieliki

Przepisy dotyczące ochrony strefowej reguluje znowelizowana Ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 roku i Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko żyjących zwierząt objętych ochroną z 28.09.2004 r. Więcej szczegółów na temat ochrony strefowej ptaków można znaleźć na stronach internetowych Komitetu Ochrony Orłów.

ofiary

Resztki ofiar tj. ptaków, ryb i ssaków (odbiornik GPS oraz paczkę chusteczek dołączono celem skali porównawczej) fot. T. Królak

Monitoring tytułowych gatunków ptaków to jedna ze sztandarowych akcji prowadzonych przez działaczy BTP, na stałe wpisana w kalendarz naszych działań. Polega ona na 2-krotnym odwiedzeniu stanowisk lęgowych, przy czym sama kontrola jak i czas jej trwania, ograniczone są do minimum, by w jak najmniejszym stopniu niepokoić ptaki.

Wyniki liczeń

Wyniki dotychczasowych kontroli (opr. T. Królak)

Wszelkie informacje na temat gniazd rzadkich gatunków strefowych (jak również obserwacji ptaków w sezonie lęgowym) są niezmiernie cenne dla awifaunistyki jak i ochrony tychże ptaków. W związku z powyższym wszelkie obserwacje prosimy umieszczać w Kartotece Ornitologicznej Regionu Brodnickiego bądź kierować je do nas poprzez podane adresy mailowe bądź telefoniczne.

Kontrola gniazd gatunków strefowych odbywa się we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów (dokąd trafiają wyniki kontroli) i przeprowadzana jest w bliskiej współpracy z Nadleśnictwami LP w Brodnicy oraz Konstancjewie.

Kontrola gniazd gatunków strefowych w roku 2014 przeprowadzana była na podstawie wydanej zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr: WPN.6444.10.2914.KLD, z dnia 24 marca 2014 r.