Mała retencja Mścin

Obiekt małej retencji w Tereszewie (mała retencja Mścin)

Kompleks otwartych rozlewisk o zróżnicowanej strukturze przestrzennej oraz bogatej roślinności wodnej i bagiennej, tworzący obecnie bardzo atrakcyjne siedlisko dla ptaków wodno-błotnych zarówno lęgowych, jak i migrujących. Liczną grupę w okresie migracji stanowią ptaki siewkowe, m.in. czajka, brodziec leśny, batalion, brodziec śniady, oraz krwawodziób. Znaczne koncentracje osiągają również ptaki blaszkodziobe. Dotychczas stwierdzono na tym terenie 11 gatunków kaczek – krzyżówkę, krakwę, świstuna, rożeńca, płaskonosa, cyrankę, cyraneczkę, gągoła, czernicę, głowienkę oraz podgorzałkę. Wczesną wiosną pojawiają się łabędzie krzykliwe. Corocznie obserwowane są rybitwy czarne, białoskrzydłe, białowąse oraz rzeczne, których łączna liczebność przekracza 200 osobników, a także czaple białe oraz siwe. Na uwagę zasługuje również awifauna lęgowa tego terenu. W obrębie rozlewisk stwierdzono występowanie 6 gatunków z rodziny chruścieli – wodnika, derkacza, kropiatkę, zielonkę, kokoszkę wodną oraz łyskę. Gniazduje tu także perkoz rdzawoszyi, perkoz zausznik, perkozek, gęgawa, żuraw oraz błotniak stawowy. Zbiornik regularnie wykorzystywany jest, jako żerowisko przez gniazdujące w okolicznych lasach bieliki oraz kanie czarne.

Więcej informacji na temat genezy zbiornika można znaleźć na stronie Nadleśnictwa Brodnica.

Tekst: Borys Szpryngwald; fot. Borys Szpryngwald